PHT Lê Khắc Đóa chủ trì Hội nghị quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nguồn nhân lực cho CHDCND Lào

PHT Lê Khắc Đóa chủ trì Hội nghị quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nguồn nhân lực cho CHDCND Lào

08:30 - 14-01-2015

PHT Lê Khắc Đóa chủ trì Hội nghị quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nguồn nhân lực cho CHDCND Lào.

Mời dự: Đại diện Lãnh đạo: VP, TCCB, Giáo vụ, P.CTSV, P.Quản trị, P.Y tế, P.Tài vụ, QHQT, Đoàn và Hội SV, TTHTĐT; Lãnh đạo và trợ lý các Khoa: QLKD, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, CNTT, Kế toán, Du lịch, GDTC, Viện ĐTSĐH.

Thời gian: 8h30 tại Phòng A204
  • tags
другие новости
Top 100 sinh viên năm học 2017 - 2018


20 лет tin mới